telekomunikačné riešenia
Internet
Hlasové služby
Serverhousing
Webhosting
Na doma
O nás
Cenník
Kontakt

Tlačové správy

13-03-2013 Slovensko má nové ekologické dátové centrum

Spoločnosť VNET a.s. spustila v marci 2013 do komerčnej prevádzky prvé ekologické dátové centrum na Slovensku. Dátové centrum Digitalis má celkovú rozlohu 3000 m2 a nachádza sa v širšom centre Bratislavy na Trnavskej ceste. Jeho konektivitu zabezpečujú 4 redundantné, geograficky nezávislé optické trasy s kapacitou viac ako 100 Gbit/s s možnosťou prenájmu nenasvietených vlákien. Vďaka množstvu inovačných technológií garantuje DC Digitalis dostupnosť služieb až 99,993%, pričom je šetrné k životnému prostrediu.

Dátové centrum disponuje unikátnym systémom chladenia, kombináciou priameho a nepriameho freecoolingu , ktorý bol navrhnutý a realizovaný v spolupráci so spoločnosťou E.D.T. Zeleným dátovým centrom je aj vďaka inštalácii rotačných UPS od spoločnosti Caterpillar, ktorých používaním nevzniká ťažko odbúrateľný chemický odpad v podobe opotrebovaných batérií. Hasenie vodnou hmlou je ďalším zeleným prvkom dátového centra. Toto 100% ekologické riešenie využíva na hasenie zmes atomizovanej, demineralizovanej vody a vzduchu, ktorá nie je elektricky vodivá a pri hasení má podobné vlastnosti ako inertný plyn. Bez využitia nezostane ani zostatkové teplo vyprodukované v DC Digitalis, ktorým budú vyhrievané priľahlé skleníky záhradného centra.

Spoľahlivosť a redundancia elektrického napájania je zabezpečená 4 vetvami . Každá vetva je napájaná vlastným transformátorom s vlastným generátorom a UPS s modulmi v počte n+1. Pre zvýšenie spoľahlivosti sú motorgenerátory od spoločnosti Caterpillar vybavené zdvojenými štartérmi, z ktorých jeden je pripojený na rotačnú UPS.

Aktívna dátová infraštruktúra je postavená na najmodernejšej produktovej rade datacentrových prepínačov Nexus spoločnosti Cisco Systems. Pre ich vyššiu priepustnosť, dostupnosť, flexibilitu a plnú podporu cloudových služieb boli nimi nahradené aj prepínače v staršom dátovom centre SHC III. Tento plne redundantný design umožňuje budovanie virtuálnych zákazníckych datacentier, ako aj geografických clustrov, ktoré podporujú okamžitú migráciu virtuálnych serverov z jedného datacentra do druhého pri zachovaní pôvodnej IP adresy.

V troch dátových sálach s celkovou plochou takmer 1000m2 budú zákaznícke zariadenia umiestňované do 340 rackov značky Rittal s nosnosťou 1500 kg. Každý server bude napojený na 2 PDU s vlastným meraním elektrickej energie pre každý server. Toto meranie je priamo prepojené s informačným systémom. Vďaka tomu zákazník získa jedinečnú možnosť kontrolovať spotrebu svojho zariadenia priamo vo VNET zákazníckej zóne.

Z bezpečnostného hľadiska je dôležité, že budova bola projektovaná ako dátové centrum a pri projektovaní boli dodržané princípy zónovania. Bezpečnosť Digitalisu zabezpečuje kombinácia bezpečnostných prvkov – prístupové bezpečnostné systémy (biometria, čip), mechanický bezpečnostný systém, elektronický zabezpečovací systém, elektronická požiarna signalizácia, kamerový systém, dvojitý monitoring, časové tokeny a mnoho ďalších opatrení, ktoré zaručujú maximálnu možnú bezpečnosť dát klientov.

Pre zákazníkov ponúkame celé portfólio serverhousingových produktov: od umiestnenia jedného servera, cez službu dedikovaný alebo virtuálny server, až po prenájom plochy dátového centra.

Viac info nájdete na http://www.dcdigitalis.sk


08 - 06 -2011 VNET zvyšuje konkurencieschopnosť v regióne

Od má­ja toh­to ro­ku sa VNET a.s ako pr­vá slo­ven­ská spo­loč­nosť sta­la ak­tív­nym a pria­mym účas­tní­kom naj­väč­šie­ho a naj­výz­nam­nej­šie­ho pee­rin­go­vé­ho cen­tra v Euró­pe DE-CIX. Fran­kfur­tské pee­rin­go­vé cen­trum za­lo­že­né v ro­ku 1995 pre­pá­ja viac ako 400naj­väč­ších te­le­ko­mu­ni­kač­ných ope­rá­to­rov z ce­lé­ho sve­ta a “te­čie” cez ne­ho viac ako 1,6 te­ra­bi­tov/s.

VNET a.s. sa do DE-CIXu pre­po­jil pria­mo 10 Gbps lin­kou a tým má pria­me pre­po­je­nie s vý­znam­ný­mi sve­to­vý­mi pro­vi­der­mi a con­tent-pro­vi­der­mi ako nap­rík­lad Goog­le, Youtu­be, eBay, ale­bo Fa­ce­book.

Vďa­ka to­mu­to pria­me­mu pre­po­je­niu doc­hád­za k zvý­še­niu kom­for­tu zá­kaz­ní­kov, zrýc­hle­niu na­čí­ta­va­nia strá­nok a k zní­že­niu od­oz­vy (la­ten­cie).

Pre­po­je­ním do DE-CIX po­kra­ču­je VNET v ino­va­tív­nych ak­ti­vi­tách, kto­ré zvy­šu­jú kon­ku­ren­cies­chop­nosť nie­len sa­mot­né­ho ope­rá­to­ra, ale i je­ho klien­tov v hos­tin­go­vých cen­trách. Spo­loč­nosť po­nú­ka ok­rem kla­sic­kých te­le­ko­mu­ni­kač­ných pro­duk­tov (inter­ne­to­vé a dá­to­vé služ­by, hla­so­vé služ­by) aj kom­plexnú po­nu­ku cloud servic­es po­sta­ve­ných na vir­tua­li­zač­ných plat­for­mách. Ide o kla­sic­ké server­ov­é služ­by, vir­tuál­ne po­boč­ko­vé ús­tred­ne a tak­tiež vir­tua­li­zá­ciu pra­cov­ných sta­níc DaaS.

Na jar toh­to ro­ku bo­la spus­te­ná v bra­tis­lav­skom Ru­ži­no­ve vý­stav­ba už 4. dá­to­vé­ho cen­tra spo­loč­nos­ti VNET v Bra­tis­la­ve. Cel­ko­vá ploc­ha dá­to­vých sál bu­de viac ako 1000 m2 a dá­to­vé cen­trum bu­de spĺňať štan­dard TIE­R3 / TIER 4. Vy­so­ký dô­raz je kla­de­ný na eko­ló­giu a efek­ti­vi­tu prip­ra­vo­va­né­ho dá­to­vé­ho cen­tra. Vy­uži­tie no­vé­ho dá­to­vé­ho cen­tra má mať nad­ná­rod­ný cha­rak­ter a bu­de po­nú­kať služ­by klien­tom z ce­lej Euró­py.

VNET pô­so­bí na slo­ven­skom te­le­ko­mu­ni­kač­nom tr­hu od ro­ku 2002. V sú­čas­nos­ti má 44 za­mes­tnan­cov a po­sky­tu­je služ­by viac ako 3000 zá­kaz­ní­kom. Cez cen­trál­nu infra­štruk­tú­ru VNET te­čie viac ako 12 Gbps dát, čo ho ra­dí med­zi TO­P3 dá­to­vých ope­rá­to­rov na Slo­ven­sku.

 

VNET - telecomunication solutions
Námestie Hraničiarov 39
851 03 Bratislava